Contact Us


Công ty Cổ phần thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải


 longhaisurimi999@gmail.com
 Thôn Tiền Phong - Xã Hải Bình - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
 0373.615.811
 0916979396
 0373.616.575
 http://longhaiseafood.com.vn
* Required !

 • Contact us

  JSC Commercial shipping and seafood processing LongHai
  Address: Village Tien Phong, Hai Binh commune, Tinh Gia district, Thanh Hoa province
  Phone: 0373.615.811
  Email: longhaisurimi999@gmail.com
  Website: longhaiseafood.com.vn

 • Reputation is golden – Quality brand

logo